افت ۳.۳ درصدی صدور پروانه اکتشاف معادن در ۵ ماهه امسال

صدور پروانه اکتشاف معادن طی ۵ ماهه امسال ۳.۳ درصد افت داشت و در مقابل، پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شده در این مدت رشد ۸.۴ درصدی را تجربه کرد.

 به گزارش ماین نیوز، طی ۵ ماه اول امسال ۱۰ هزار و ۵۵۱ جواز تأسیس صنعتی در کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۸.۷ درصدی را داشته است.

طی ۵ ماهه امسال ۲ هزار و ۳۹۹ پروانه بهره‌برداری صنعتی توسط وزارت صنعت صادر شده که از رشد ۸.۴ درصدی نسبت به ۵ ماهه اول سال گذشته برخوردار است.

عملکرد وزارت صنعت در صدور پروانه اکتشاف معادن طی ۵ ماهه اول امسال نشان می‌دهد در این مدت ۴۰۴ پروانه اکتشاف صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۳ درصد افت داشته است.

همچنین در این مدت صدور گواهی کشف معادن به ۱۹۵ مورد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۹ درصد رشد داشته است. در عین حال، صدور پروانه بهره‌برداری معادن طی ۵ ماهه اول امسال با افت ۳.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۲۲۸ مورد بوده است.

در این مدت، میزان اشتغال مجوزهای صادر شده در وزارت صنعت نیز با رشد ۱۹.۸ درصدی به ۲۴۸ هزار و ۱۹۱ مورد رسیده است.

اشتغال پروانه های بهره‌برداری صنعتی نیز ۳۸ هزار و ۷۹۷ مورد اعلام شده که نسبت به ۵ ماهه اول سال گذشته ۸.۱ درصد افت داشته است.

اشتغال پروانه بهره‌برداری معادن نیز در ۵ ماهه اول امسال ۲ هزا رو ۷۷ مورد گزارش شده که از رشد ۷.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار است.

* افت ۴۱ درصدی اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی

طی ۵ ماهه اول امسال ۱۱۱ هزار و ۸۹۶ میلیارد تومان سرمایه برای جوازهای تأسیس صادره، اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲.۹ درصد رشد داشته است.

سرمایه مجوزهای صادر شده به عنوان پروانه بهره‌برداری صنعتی در کشور طی ۵ ماهه امسال ۱۷۵ هزار و ۲۵۸ میلیارد ریال بوده که نسبت به ۵ ماهه اول سال گذشته ۴۱.۷ درصد کاهش داشته است.

سرمایه گواهی کشف معادن نیز در ۵ ماهه اول امسال ۳۲۱ هزار میلیارد ریال اعلام شده که رشد ۵۹.۱ درصدی را نسبت به ۵ ماه اول سال گذشته تجربه کرده است.

* کاهش ۱۸.۷ درصدی پروانه بهره‌برداری صنعتی

در مورد عملکرد وزارت صنعت در صدور جواز تأسیس صنعتی طی مرداد امسال نیز باید به افت ۱۰ و نیم درصدی نسبت به تیر سال جاری اشاره کنیم. صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی نیز در مرداد ماه ۱۸.۷ درصد کاهش نسبت به تیرماه داشته است.

پروانه اکتشاف معادن نیز در مرداد امسال افت ۳۶.۶ درصدی را نسبت به تیر سال جاری تجربه کرده و گواهی کشف معادن نیز در این مدت ۳۹.۶ درصد کاهش داشته است. در مرداد امسال صدور پروانه بهره‌برداری معادن نسبت به تیرماه کاهش ۳۷.۳ درصدی را تجربه کرده است.

در مورد اشتغال جواز تأسیس صنعتی نیز در مرداد امسال باید به افت ۲۱.۹ درصدی نسبت به تیر سال جاری اشاره کنیم. در این مدت اشتغال پروانه بهره‌برداری صادر شده برای صنایع نیز ۱۳.۴ درصد افت داشته است.

در مورد سرمایه جواز تأسیس صنعتی نیز در مرداد امسال باید به کاهش ۶۶.۳ درصدی نسبت به تیر سال جاری اشاره کنیم.

سرمایه پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شده طی مرداد امسال نسبت به تیر سال جاری ۴۹.۸ درصد رشد داشته و در این مدت سرمایه گواهی کشف معادن نیز رشد ۲۶.۴ درصدی را تجربه کرده است.