افت ۶.۵ درصدی سرمایه گذاری مصوب خارجی در طرح‌های صنعتی و معدنی

حجم کل سرمایه گذاری خارجی در ۱۱ ماهه سال ۹۸ به ۸۵۴ میلیون دلار که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ معادل ۶.۵ کاهش داشته است.

در این مدت ۸۲ طرح صنعتی، معدنی و تجاری در هیات سرمایه گذاری خارجی مصوب شد که نسبت به ۱۱ ماهه سال ۹۷ رشد ۲۶.۲ درصدی داشته است.

در ۱۱ ماهه سال ۹۷ معادل ۶۵ طرح صنعتی، معدنی و تجاری با حجم سرمایه گذاری ۹۱۴ میلیون دلار در هیات سرمایه گذاری مصوب شده بود.