بیش از ۹۰ درصد هدف فعالیت اکتشافی ژئوفیزیک هوایی انجام شد

تهران- ایرنا- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در مدت هفت ماهه امسال آمار داد که از هدف کمی ۳۰ هزار کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی برای اکتشاف مواد معدنی، ۲۸ هزار کیلومتر خطی انجام شد که حاکی از تحقق بیش از ۹۰ درصدی در این مدت است.

براپایه جداول آماری که وزارت صنعت، معدن وتجارت در این ارتباط منتشر ساخت، پیش بینی شده برای نیمه دوم امسال عملیات برداشت، با فعالیت در زمینه تحلیل و تفسیر جایگزین خواهد شد.

همچنین فعالیت انجام شده در زمینه اکتشاف مواد معدنی شناسایی، پی جویی عمومی و تفصیلی نیز هدف کمی ۱۱۰ هزار کیلومتر مربع پیش بینی شده بود که در دوره این گزارش ۴۶ هزار کیلومتر مربع تحقق یافت و در توضیح این مطلب هم سازمان یاد شده افزوده است، به دلیل تخصیص نیافتن مناسب منابع مالی دارای بازدهی مورد انتظار نیست، اما برداشت های صحرایی مورد نظر درحال انجام است.

علاوه براین در زمینه تهیه نقشه های زمین شناسی در مقیاس یک ۲۵ هزارم هم هدف کمی رقم ۴۷ ورقه نقشه – گزارش پیش بینی شده بود که ۲۸ ورقه نقشه – گزارش تحقق یافت و در این ارتباط هم تخصیص نیافتن مناسب فاکتور جدی در این زمینه قید شده است.

سازمان مزبور در ارتباط با فعالیت انجام شده در زمینه مطالعه و بررسی مخاطرات و لرزه خیزی و زمین شناسی موضوعی نیز هدف کمی را رقم ۳۵ گزارش – ورقه نقشه قید کرده که در هفت ماهه امسال ۲۶ گزارش – ورقه نقشه تهیه شد که مطابق برنامه این بخش در حال انجام است.

براساس اطلاعات این سازمان، خدمات آزمایشگاهی با هدف کمی ۲۷ هزار نمونه آنالیز،  هدف گذاری شده بود که در هفت ماهه امسال ۱۷ هزار نمونه انجام شد و عملکرد در این زمینه مرتبط با نیازهای بخش فنی است.

همچنین در ارتباط با پتانسیل یابی و ارزیابی ژئوپارک های ایران هدف کمی رقم یک محدوده ژئوپارک پیش بینی شده که در هفت ماهه در مرحله تجزیه و تحلیل داده قرار دارد و در زمینه توضیحات این بخش هم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزوده است، مطالعات پتانسیل یابی آغاز شده است و پس از برداشت های صحرایی و انجام تجزیه و تحلیل های متناسب با فرآیند مربوطه، محدوده معرفی و گزارش نهایی تدوین خواهد شد.