اطلاعیه تکمیل فرم شناسنامه حفار

جهت تکمیل اطلاعات شناسنامه حفار لطفا فایل پیوست را کامل کرده و سپس آن را به شماره ۸۸۱۰۲۳۱۶ دفتر اتحادیه حفاران غیرنفتی فکس نمایید.