درخواست مجتمع سنگ آهن سنگان خواف در خصوص معرفی شرکتهای پیمانکار جهت عملیات حفاری