روز جهانی کار و کارگر مبارک

کار مایه حیات زندگی است

چشمه ساز زلال زندگی با کار جلا و روشنی می یابد و کارگران، پیشگامان این حیات بدیع و نشاط آفرینند.

روز جهانی کار و کارگر مبارک

هیأت مدیره اتحادیه حفاران غیر نفتی