فراخوان انجام عملیات ۲۰۰ هزار متری عمیق و نیمه عمیق

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در راستای اجرای عملیات حفاری در محدوده های اکتشافی موردنظر خود و نیز تقویت ناوگان حفاری کشور اقدام به برگزاری فراخوان ۲۰۰ هزار متر حفاری با عنوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران حفاری گمانه های اکتشافی نیمه عمیق و عمیق نموده است.