آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۱۵۰-۱۴۰۱/۱۲ ت (نوبت اول)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” خرید تعداد ۲ دستگاه خودروی آمبولانس تیپ A1 مورد نیاز شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۹۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ  ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال(چهار میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه  در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.