آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۱۱-۱۴۰۲/۲ ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام ۱۰ هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی واقع در استان کرمان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۲۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ ۱۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (سیزده میلیارد و سیصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ برگزار می‌گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.