آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۱۲-۱۴۰۲/۲ ت (نوبت اول)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری، استخراج ماده معدنی و حمل و تخلیه در محل انباشتگاه ها، تسطیح انباشتگاه های مربوطه و خردایش، همگن سازی، بارگیری و تنظیم بار معدنی برای فروش در بخش روباز معدن سرب و روی انگوران ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۲۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ  ۹۵.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (نود و پنج میلیارد و سی میلیون )ریال (واریز نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثرتا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ برگزار می‌گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.