انجام ۲۵۰۰۰ متر عملیات حفاری مغزه گیری و پودری در آنومالیهای سنگ آهن استان های یزد و کرمان

تاريخ سر رسيد 1395/04/01
كارفرما شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام ۲۵۰۰۰ متر عملیات حفاری مغزه گیری و پودری در آنومالیهای سنگ آهن استان های یزد و کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یک شرکت واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مناقصه از تاریخ ۹۵/۰۳/۲۲ حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۵/۰۴/۰۱ با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی – طبقه پنجم – امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثرتا ساعت ۱۷ روز شنبه ۹۵/۰۴/۱۲ تعیین می گردد.