شناسایی پتانسیل های معدنی ۸ پهنه اکتشافی

تاريخ سر رسيد 1395/04/23
كارفرما صنعت معدن و تجارت استان کرمان

AriaTender_950325609