فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران حفاری گمانه های اکتشافی  نیمه عمیق وعمیق به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۷

تاريخ سر رسيد 99/6/15
كارفرما شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران حفاری گمانه های اکتشافی  نیمه عمیق وعمیق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۷  و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان برگزار نماید. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۰۵/۰۶ بوده و مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۶/۱۵ تمدید و همچنین آخرین مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۶/۲۹ اعلام می گردد. علاقمندان شرکت در فراخوان می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.