مناقصه عملیات حفاری مغزه گیری به میزان ۱۰۰۰۰ متر در پهنه های اکتشافی ایمیدرو

تاريخ سر رسيد 1395/07/03
كارفرما طرح توانمندسازي اكتشاف

مناقصه طرح توانمند سازی