دستورالعمل برگزاری مجامع عمومی تشکل های ملی و استانی وابسته به اتاق ایران

بسمه تعالی دستورالعمل برگزاری مجامع عمومی تشکل های ملی و...

قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات اصلاح ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند...