دومین دوره اپراتوری دستگاه های حفاری

تاريخ برگزاری دوره ۹۶/۱۲/۵الي ۹۶/۱۲/۱۰
محل برگزاری معدن مس ميدوك