فروش شمش آنتیموان تولیدی مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان (آگهی مزایده عمومی شماره ۸۱-۸ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش شمش آنتیموان تولیدی مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان در ۳ پارتی جداگانه ۱۰۰ ، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ کیلوگرمی با عیار میانگین ۱ ± ۹۹ درصد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۲۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با مقدار و تضامین شرکت در مزایده ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) به شرح ذیل برگزار نماید :
۶.۰۰۰.۰۰۰ (شش میلیون) ریال برای پیشنهاد پارتی ۱۰۰ کیلوگرمی شمش آنتیموان
۳۰.۰۰۰.۰۰۰( سی میلیون)ریال برای پیشنهاد پارتی ۵۰۰ کیلوگرمی شمش آنتیموان
۶۰.۰۰۰.۰۰۰( شصت میلیون) ریال برای پیشنهاد پارتی ۱۰۰۰ کیلوگرمی شمش آنتیموان

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۳۰/۷/۹۷ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۲۶/۸/۹۷ می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد ۱۷۹ به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.