آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه حفاران غیرنفتی

دوستانی که امکان حضور ندارند، لطفاً نماینده خود را طی نامه روی سربرگ شرکت و با مهر امضای مدیرعامل و با در دست داشتن کارت عضویت اتاق بازرگانی و نیز کارت عضویت اتحادیه معرفی فرمایید.

باتشکر

دبیر اتحادیه