آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان آذربایجان شرقی

كارفرما سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی