آگهی مناقصه عمـومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۴۰-۱۴۰۳/۲ ت (نوبت اول)- انجام ۱۰ هزار متر عملیات حفاری مغزه‌گیری در محـدوده‌های اکتشـافی استان خراسـان جنوبی

شرکت تهیه و تولید مواد معـدنی ایران در نظر دارد انجام ۱۰ هزار متر عملیات حفاری مغزه‌گیری در محـدوده‌های اکتشـافی استان خراسـان جنوبی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۳۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصـه با تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ ۲۰.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بیست میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصـه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصـه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثرتا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ برگزار می‌گردد. علاقمندان شرکت در مناقصـه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir   مراجعه نمایند.