آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۹۴ – ۱۴۰۲/۹ ت (نوبت اول)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد «انجام آنالیز و مطالعه نمونه‌های حاصل از عملیات اکتشافی (شامل تعداد ۲۰ هزار نمونه سنگی، آبراهه‌ای و پودری)» را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۲۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۲ و با جزییات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ ۳۲۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال (سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ برگزار می‌گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می‌بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شمار ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.