آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۹۵ – ۱۴۰۲/۹ ت (نوبت اول)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد «انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران» را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۲۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۳ و با جزییات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ ۲۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (بیست و چهار میلیارد و چهارصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ برگزار می‌گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می‌بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شمار ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.