آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)شماره ۴۵-۱۴۰۰/۶ ت

تاريخ سر رسيد 1400/7/3
كارفرما شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عملیات و خدمات  ژئوفیزیک مقاومت‌سنجی و پلاریزاسیون القایی به میزان ۱۵۰۰۰ قرائت در استان‌های کرمان، اصفهان، خراسان‌جنوبی و سیستان و بلوچستان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ریال (چهارصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ برگزار می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره تلفن ۱۴۵۶ _۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.