آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۸۶-۱۴۰۱/۸ ت (نوبت اول)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” خرید ۳۰۰  تن سیانور سدیم با خلوص حداقل ۹۸ درصد  برای مجتمع طلای موته” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ  ۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهارده میلیارد و هفتصد میلیون) ریال  (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ برگزار  می گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می­بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.