آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۱۳-۱۴۰۲/۲ ت (نوبت اول)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد “تأمین (خرید)، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم‌ های ارتینگ و صاعقه‌گیرو اجرای همبندی‌های مورد نیاز در سایت کارخانه تولید کاغذ از آهک الیگودرز” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد   ۲۰۰۲۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پنجاه میلیون)ریال (واریز نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی)برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثرتا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ برگزار می‌گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می‌بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  مراجعه نمایند.