آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۳۹-۱۴۰۳/۲ ت (نوبت اول)- انجام۱۰هزارمتر عملیات حفاری مغزه‌گیری درمحدوده‌های اکتشافی استان یزد

شرکت تهیه و تولیدمواد معدنی ایران در نظر دارد“انجام۱۰هزارمتر عملیات حفاری مغزه‌گیری درمحدوده‌های اکتشافی استان یزد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۳۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضـمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ ۲۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال( بیست و دو میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشـار مناقصـه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثرتا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ برگزار می‌گردد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.