سرمایه گذاری برای اکتشاف محدوده اکتشافی ازبکوه

تاريخ سر رسيد 1395/06/02
كارفرما شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد “سرمایه گذاری برای اکتشاف محدوده اکتشافی ازبکوه ” را از طریق برگزاری مزایده عمومی به انجام رساند. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۲۵/۵/۹۵ حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۲/۶/۹۵ با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی – طبقه ششم – امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثرتا ساعت ۱۷ روز شنبه ۱۳/۶/۹۵ تعیین می گردد.