واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی و معادن بهره برداری در استان آذربایجان غربی

تاريخ سر رسيد 95/3/22
كارفرما سازمان منطقه آزاد ماكو

مزایده 1