پایه‌گذاری مطالعات اقتصادی معدن

مطالعات اقتصادی صحیح؛ پیش‌نیاز توجیه‌پذیری اقتصاد معدنی است. در این...

تحلیل و افزایش سرعت اکتشافات، اولویت همکاری‌ با آلمان‌ها

معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت:...