عمق اکتشافات معدنی به ۱۰ هزار متر رسید

اکتشاف نخستین گام برای شروع فعالیت‌های معدنی است که نیازمند...