برنامه های اکتشافی شرکت تهیه و تولید در سال ۹۵ بالغ بر ۷۰ هزار متر حفاری است

معاون بهره برداری و اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد...