برنامه دوره های آموزشی
عنوان دوره آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری
دومین دوره اپراتوری دستگاه های حفاری ۹۶/۱۲/۵الي ۹۶/۱۲/۱۰ معدن مس ميدوك