عنوان آگهی برگزار کننده
تمدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۴۳-۹۹/۱۱ ت (نوبت دوم) شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۴۲-۹۹/۱۱ ت (نوبت چهارم) شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۴۱-۹۹/۱۱ ت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۴۳-۹۹/۱۱ ت (نوبت دوم) شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله­ای شماره ۱۳۹-۹۹/۱۱ ت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۲۴-۹۹/۱۰ ت (نوبت سوم) شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۳۰-۹۹/۱۰ ت (نوبت دوم) شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۳۲-۹۹/۱۰ ت (نوبت دوم) شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده ۱۰/۹۹-۱۱۰ ت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۲۹-۹۹/۱۰ ت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران