عنوان آگهی برگزار کننده
آگهی مناقصه عمـومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۴۰-۱۴۰۳/۲ ت (نوبت اول)- انجام ۱۰ هزار متر عملیات حفاری مغزه‌گیری در محـدوده‌های اکتشـافی استان خراسـان جنوبی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۳۹-۱۴۰۳/۲ ت (نوبت اول)- انجام۱۰هزارمتر عملیات حفاری مغزه‌گیری درمحدوده‌های اکتشافی استان یزد
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۹۴ – ۱۴۰۲/۹ ت (نوبت اول)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۹۵ – ۱۴۰۲/۹ ت (نوبت اول)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۱۳-۱۴۰۲/۲ ت (نوبت اول)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۱۲-۱۴۰۲/۲ ت (نوبت اول)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۱۱-۱۴۰۲/۲ ت (نوبت سوم)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۱۰-۱۴۰۲/۲ ت (نوبت سوم)
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۱۵۰-۱۴۰۱/۱۲ ت (نوبت اول)
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۱۳۹-۱۴۰۲/۱۲ ت (نوبت اول)