عنوان آگهی برگزار کننده
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۲-۱۴۰۱/۸ ت (نوبت اول)
(آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) ” انجام عملیات ۱۰،۰۰۰ ( ده هزار) متر حفاری اکتشافی و مغزه گیری به روش وایرلاین در معدن طلای زرشوران “
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۰-۱۴۰۱/۸ ت (نوبت اول)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۸۷-۱۴۰۱/۸ ت (نوبت اول)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۸۶-۱۴۰۱/۸ ت (نوبت اول)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۸۴-۱۴۰۱/۸ ت
(آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) ” انجام عملیات حفاری یک حلقه چاه(۲۰۰ متر) تست پمپاژ و انجام آزمون مربوطه در معدن طلای زرشوران “
« آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی» “خرید و تحویل ۲۰۰ (دویست) تن سیانید سدیم قرصی با خلوص ۹۸ درصد “
« آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی» ” خرید و تحویل ۵۰ (پنجاه) تن سود پرک پولکی با خلوص ۹۸ درصد “
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۷۸-۱۴۰۱/۷ ت (نوبت اول)