عنوان آگهی برگزار کننده
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۱۵۰-۱۴۰۱/۱۲ ت (نوبت اول)
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۱۳۹-۱۴۰۲/۱۲ ت (نوبت اول)
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱۳۴-۱۴۰۱/۱۱ ت (نوبت دوم)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۱۳۲-۱۴۰۱/۱۱ ت (نوبت دوم)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۱۰۴-۱۴۰۱/۹ ت (نوبت اول)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۱۰۲-۱۴۰۱/۹ ت (نوبت دوم)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۴-۱۴۰۱/۹ ت (نوبت اول)
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۲-۱۴۰۱/۸ ت (نوبت اول)
(آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) ” انجام عملیات ۱۰،۰۰۰ ( ده هزار) متر حفاری اکتشافی و مغزه گیری به روش وایرلاین در معدن طلای زرشوران “
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۰-۱۴۰۱/۸ ت (نوبت اول)