عنوان آگهی برگزار کننده
آگهی مزایده عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۵۹-۱۴۰۰/۸ ت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
(آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) ” واگذاری خدمات خودرویی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)شماره ۴۸-۱۴۰۰/۷ ت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)شماره ۴۷-۱۴۰۰/۴ ت (نوبت دوم)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)شماره ۴۵-۱۴۰۰/۶ ت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
«اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای » ” عملیات تأمین مصالح، احداث و ساخت ۵ عدد رسوبگیر گابیونی و ۴ عدد سد ملاتی در مجتمع طلای زرشوران “ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)شماره ۴۲-۱۴۰۰/۶ ت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۶-۱۴۰۰/۲ ت
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۳-۱۴۰۰/۲ ت (نوبت دوم)
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱۲-۱۴۰۰/۲ ت