درباره ما

فعاليت‌هاي بخش معدن از مرحله اكتشاف شروع و تا تجهيز معادن ادامه مي‌يابد. توسعه اکتشاف علاوه بر تأمین منابع و بسترسازی‌های لازم برای توسعه فعالیت بخش خصوصی، تکیه بر سیستم‌ها، ابزارها و تجهیزات پیشرفته حفاری دارد اما حفاری خود با توجه به مجموع حفاری‌های انجام شده در کشور و فاصله زیاد با استانداردهای بین‌المللی در کشورهای با پتانسیل معدنی، نیاز به همکاری دست‌اندرکاران این فعالیت، تقویت و توسعه حفاری در کشور داشته که همواره با مشکلات خاصی روبه‌روست.

با توجه به موارد ذكر شده، تعدادي از شركتهاي حفاري تصميم گرفتند كه براي تقويت حفاري در كشور اتحاديه اي تشكيل شود كه همكاريها هم در ابعاد داخلي وهم مشاركتهاي خارجي افزايش يابد. اين همكاري‌ها چه در بعد علمي و آموزشي و چه در ساخت تجهيزات بايد بتواند تسهيل كننده باشد. با تشكيل اين اتحاديه در نظر است ضمن تقويت بخش حفاري در كشور، سرمايه‌گذاري‌ها به اين سمت جلب شده تا شاهد رشد بيش از پيش در بخش معدن باشيم.

اين اتحاديه با هدف رفع مشكلات موجود و بستر سازي براي ورود سرمايه به اين بخش و همچنين توسعه فعاليت‌هاي حفاري در داخل و خارج كشور تشكيل شده است.

انجام حفاري در مقياس بالاتر در كشور و فعاليت‌هاي برون مرزي از مهمترين محورهايي است كه با تشكيل اين اتحاديه مورد بحث قرار گرفته است. هر چند كه نام اتحاديه، غيرنفتي و مرتبط با بخش معدن است اما فقط به بخش معدن محدود نشده و بقيه برخی بخش‌های دیگر حفاری را هم دربر مي‌گيرد