کارفرمایان

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران:
آخرین مناقصه برگزار شده مربوط به “انجام عملیات ۲۵,۰۰۰ متر حفاری مغزه گیری و پودری در محدوده های اکتشافی ایران مرکزی در استانهای یزد و کرمان” در تیرماه ۱۳۹۵ بوده است.

شرکت ملی صنایع مس ایران:
آخرین مناقصه برگزار شده مربوط به “اجرای عملیات حفاری مغزه گیری اکتشافی بمیزان ۱۵۰,۰۰۰ متر در سال در نقاط مختلف کشور” در مرداد ۱۳۹۱ بوده است.

مجتمع سنگ آهن سنگان:
آخرین مناقصه برگزار شده مربوط به “انجام عملیات حفاری و مغزه گیری به روش وایر لاین به متراژ ۲۰,۰۰۰ متر” در شهریور ۱۳۹۴ بوده است.

شرکت صنعتی و معدنی گل گهر:
آخرین مناقصه برگزار شده مربوط به “انجام عملیات حفاری اکتشافی در محدوده معدن شماره ۱ گل گهر و سایر مناطق استان کرمان به میزان ۵,۰۰۰ متر” در دی ماه ۱۳۹۳ بوده است.

شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان:
آخرین مناقصه برگزار شده مربوط به “انجام عملیات حفاری اکتشاف تکمیلی و تفصیلی سنگ آهن از توده معدنی شماره ۵ معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان به میزان ۵,۰۰۰ متر” در آذرماه ۱۳۹۴ بوده است.

گلفام معدن پرند کرمان:
آخرین مناقصه برگزار شده مربوط به “انجام عملیات حفاری اکتشافی مغزه گیری در آنومالی سنگ آهن شماره ۶ گل گهر به میزان ۱۰,۰۰۰ متر” در شهریورماه ۱۳۹۴ بوده است.

شرکت آلومینای ایران:
آخرین مناقصه برگزار شده مربوط به “انجام عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی به میزان ۵,۰۰۰ متر در محدوده های اکتشافی معادن تاش و گانو (در سمنان) و ۷,۰۰۰ متر در محدوده های اکتشافی معادن جاجرم” در بهمن ماه ۱۳۹۴ بوده است.

توسعه معادن طلای کردستان:
آخرین مناقصه برگزار شده مربوط به “پروژه حفاری اکتشافی به روش مغزه گیری به متراژ ۱۰,۰۰۰ متر در ارتفاعات حومه شهر سقز” در آذرماه ۱۳۹۳ بوده است.

توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح توانمندسازی بخش اکتشاف):
آخرین مناقصه برگزار شده مربوط به انجام “عملیات حفاری مغازه گیری به میزان ۱۴,۰۰۰ متر در پهنه های اکتشافی سراوان، نوار مرزی و سایر پهنه های اکتشافی استان سیستان و بلوچستان” در شهریورماه ۱۳۹۳ بوده است.