انجام ۲۵۰۰ متر عملیات حفاری و حفر ترانشه به حجم ۹۴۰ مترمکعب و بهسازی جاده به طول ۸۰ کیلومتر در پلایای ترود واقع در استان سمنان – شهرستان شاهرود (آگهی مناقصه عمومی شماره ۳۷-۴/۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی انجام ۲۵۰۰ متر عملیات حفاری (شامل: ۲۰۰۰ متر حفاری مغزه گیری اکتشافی و ۵۰۰ متر حفاری چاه مشاهده ای) و حفر ترانشه به حجم ۹۴۰ مترمکعب و بهسازی جاده به طول ۸۰ کیلومتر در پلایای ترود واقع در استان سمنان – شهرستان شاهرود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۱۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (دویست میلیون )ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۳۰/۴/۹۷ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۳/۵/۹۷ می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.