تسلیت اتحایه حفاران غیرنفتی به خانواده های داغدار سقوط پرواز مسیر تهران- یاسوج

«آسمان» بار امانت نتوانست کشید.

داغ عزیزان، درهرحادثه‌ای همیشه سخت وطاقت فرساست وجزخدای
منان کسی قادر به تسلی قلبهای داغدار نیست.

خدایا به خانواده‌های داغدار صبر و شکیبایی عطا فرما.

اتحادیه حفاران غیرنفتى