تعرفه هزینه های عملیات اکتشافی- در سال۱۳۹۴

تعرفه هزینه های عملیات اکتشافی، تهیه نقشه توپوگرافی و زمین شناسی و تعرفه خدمات آزمایشگاهی برای منظور کردن در طرح های اکتشافی از سوی نظام مهندسی معدن ایران اعلام شد.

tarefe hazine ekteshafi