تفویض اختیار تمدید پروانه های اکتشاف گروههای ۶گانه مواد معدنی

photo_2017-01-17_15-57-43

photo_2017-01-17_15-57-47

photo_2017-01-17_15-57-53