ششمین مجمع عمومی عادی سالانه اتحادیه حفاران غیر نفتی در روز سه شنبه اول تیرماه ۹۵ د رمحل اقامتگاه اتحادیه برگزار گردید.

Attachments_2016622

DSCN9516

DSCN9526-+

DSCN9543

DSCN9573