فراخــوان مناقصـه خدمات مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران آگهی فراخــوان مناقصـه عمومـی یک مرحلــه ای انجـام امور خدمــات عمومــی و پشتیبانــی داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد انجام امور خدمات عمومی وپشتیبانی واحدهای اداری،کارگاهی،آزمایشگاهی به مساحت ۱۴۸۶۱ متر مربع و دستگاهها و تجهیزات مربوطه را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذارکند. متقاضیان از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری یکشنبه ۲۵ تیر ماه جاری با مراجعه به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به آدرس تهران، میدان فردوسی ، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک ۳۹، طبقه۱۱ (دبیرخانه کمیسیون معاملات)فرصت دریافت اسناد و پس از آن تا ۸مرداد ماه فرصت تحویل اسناد به آدرس فوق را دارند.

آگهـی فراخــوان مناقصـه عمومـی یک مرحلــه ای انجـام امور خدمــات عمومــی و پشتیبانــی
اطلاعات اولیه
سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : —
نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : —
اطلاعات مناقصه/مزایده
عنوان : آگهـی فراخــوان مناقصـه عمومـی یک مرحلــه ای انجـام امور خدمــات عمومــی و پشتیبانــی
واحد منتشر کننده : ایمیدرو
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ تاریخ آخرین تغییرات : —
رسانه منتشر کننده : — تاریخ انتشار در رسانه : —
محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : سالن جلسات طبقه دوم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : — مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
مهلت ارسال پیشنهاد : — تاریخ بازگشایی پیشنهادها : —
گروه : ستاد ایمیدرو
قابل تمدید : — وضعیت مناقصه/مزایده : —
مبلغ ضمانت(ریال) : —
اطلاعات تکمیلی
توضیحات :

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد انجام امور خدمات عمومی وپشتیبانی واحدهای اداری،کارگاهی،آزمایشگاهی به مساحت ۱۴۸۶۱ متر مربع و دستگاهها و تجهیزات مربوطه را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفی نامه کتبی معتبر و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به حساب شماره ۱۷۳۱۵۷۶۰ بانک سپه شعبه مرکزی تهران کد «۱» به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، به آدرس کارفرما مندرج در بند «۱» به شرح ذیل مراجعه نمایند.

کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران) به آدرس: تهران، میدان فردوسی ، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک ۳۹ ، طبقه۱۱ (دبیرخانه کمیسیون معاملات)
موضوع مناقصه: انجام امور خدمات عمومی وپشتیبانی واحدهای اداری،کارگاهی،آزمایشگاهی به مساحت ۱۴۸۶۱ متر مربع و دستگاهها و تجهیزات مربوطه در مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی ایران
نوع و مبلغ تضمین: یک فقره ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ ریال(هفتصدو پنجاه میلیون ریال) که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید برای سه ماه دیگر باشد.
محل و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری (ساعت۱۶) روز یکشنبه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۶ به آدرس مندرج در بند (۱)
محل تسلیم اسناد : تا پایان وقت اداری (ساعت۱۶) روز یکشنبه مورخ ۸/۵/۱۳۹۶ به آدرس مندرج در بند (۱)
زمان و مکان بازگشایی پاکات: زمان بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ ۹/۵/۱۳۹۶ ساعت ۱۰ صبح در سالن جلسات طبقه دوم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد می باشد.

سـازمـان توسعـه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران

مرکز تحقیقـات فـرآوری مــواد معدنـی ایــران