مبالغ مربوط به صدور و تمدید پروانه اکتشافی در سال ۹۵ تعیین شد

بر اساس رای شورایعالی معادن در خصوص تبصره های ۲و۳ ماده ۶ قانون معادن و در راستای توسعه اکتشاف و حمایت از سرمایه گذاری های صورت گرفته در این بخش تعرفه مربوط به صدور و تمدید پروانه های اکتشافی بلامعارض تعیین شد.

بر اساس جلسه ۹۵/۰۲/۰۷ شورایعالی معادن در خصوص تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره های ۲و۳ ماده ۶ قانون معادن به استناد به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن تصمیم گیری شد.

بر اساس این رای که از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، مناطق آزاد چابها، قشم، کیش، ارس، انزلی و ماکو ارسال شده و در راستای توسعه اکتشاف و حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش تعرفه مربوط به تعیین وتحویل محدوده های بلامعارض برای سال جاری ۱۰ میلیون ریال تعیین شده است.

همچنین در خصوص تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن مبالغ مربوط به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده های اکتشافی برای گروه مواد معدنی یک تا سه، ۵۰ میلیون ریال و برای گروه مواد معدنی ۴ و ۵ به ترتیب ۳۰ و ۲۵ میلیون ریال تعیین شده است.

گفتنی است برای تمدید پروانه اکتشافی گروه مواد معدنی یک تا ۵ مبالغ مربوطه ۲۰ درصد بالاتر از نرخ روز تعیین شده جهت صدور پروانه اکتشافی مصوب گردیده است.

بر اساس این مصوبه برای گروه مواد معدنی ۶ که شامل مواد معدنی فلزی و زغالسنگ است در بخش مواد معدنی فلزی در سال اول و به هنگام صدور پروانه اکتشافی این مبلغ ۱۰ میلیون ریال تعیین شده که برای سال دوم و تمدید پروانه ۱.۵ برابر مبلغ تبصره۳ و سال سوم ۲ برابر مبلغ تبصره ۳ تعیین شده است همچنین در صورت لزوم به تمدید پروانه اکتشافی در سال چهارم این مبلغ ۲.۵ برابر مبلغ تبصره ۳ مصوب شده است .

همچنین در خصوص زغالسنگ نیز که در گروه مواد معدنی ۶ قرار گرفته برای سال اول و به هنگام صدور پروانه اکتشافی ۱۰ میلیون ریال تعیین شده که این هزینه برای سال دوم و تمدید برابر با مبلغ تبصره ۳ و سال سوم ۱.۵ برابر تبصره ۳ تعیین شده است همچنین در صورت لزوم برای تمدید پروانه اکتشافی در سال چهارم این هزینه ۲ برابر مبلغ تبصره ۳ مصوب شده است.

گفتنی است در این مصوبه نحوه اخذ مبالغ مربوط به تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن تا یکصد میلیون ریال به صورت نقدی اخذ شده و مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال با توجه به اختیارات تفویض شده به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها با ارایه سفته از سوی دارنده پروانه به صورت اقساط تا پایان دوره اخذ خواهد شد.
تعرفه_محدوده_های_اکتشافی