محوریت خانه معدن ایران جهت رفع چالش های موجود بین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و اداره کل منابع طبیعی استان تهران در خصوص محدوده های اکتشافی

طبق مصوبه شورایعالی معادن، در راستای شناسایی و معرفی سایت های ۱۲ گانه از گروههای یک الی سه مواد معدنی، محدوده های معدنی استان تهران، مقرر شد که تیم کارشناسی به محوریت خانه معدن ایران، موضوع را بررسی و نتیجه را طی گزارش جهت اخذ تصمیم نهایی به شورایعالی معادن ایفاد گردد.

لذا پس از انجام جلسات متوالی در این خصوص و تهیه محدوده های معدنی پیشنهادی برای معادن شن و ماسه، سنگ لاشه، گچ و آهک، توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در تاریخ ۹۵/۱۰/۲۵، جلسه مشترکی با حضور آقایان مهندس بهرامن رئیس محترم خانه معدن ایران، مهندس منصور معاون محترم دفتر حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، مهندس افراسیابی مدیرکل دفتر مذکور، مهندس کیانی مدیرکل دفتر محترم منابع طبیعی استان تهران، مهندس کشاورز مدیرکل امور اکتشافات، مهندس قاسمی مدیرکل امور بهره برداری معادن، مهندس عبدی معاون امور معادن سازمان صمت استان تهران و کارشناسان سازمان مذکور و نیز رئیس خانه معدن استان تهران در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۵ در محل خانه معدن ایران تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در زمینه رفع مشکلات موجود فی مابین تیم کارشناسی متشکل از کارشناسان سازمان جنگلها و مراتع کشور و منابع طبیعی استان تهران و نیز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ظرف مدت یک ماه از ۱۲ منطقه و سایت پیشنهادی گروههای ۱ تا ۳ محدوده های معدنی استان تهران بازدید و نتایج را جمع بندی و در جلسه مشترک بعدی جهت انعکاس به شورایعالی معادن ارائه نمایند.