مسئولیت اجتماعی در بخش معدن باید مورد پذیرش قرار گیرد

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، محمدرضا بهرامن در هفتمین مراسم بزرگداشت هفته معدن با بیان این مطلب تصریح کرد: به رغم مزیت های بالایی که در بخش معدن داریم و این بخش نقش ۲۱ درصدی در صادرات کشور دارد، اما نتوانسته ایم از این مزیت ها به نحو مطلوب استفاده کنیم. نقش مدیریت در بخش معدن مغفول مانده اما با همین شرایط، بخش معدن در برنامه سوم توانست اثر گذاری خود را داشته باشد.
وی ادامه داد: باید برای بخش معدن نسخه جدیدی تدوین کنیم و دانشجویان باید پیگیر مطالبات این بخش باشند.
رئیس خانه معدن ایران اظهار داشت: استراتژی بخش معدن باید به گونه ای باشد که جایگاه بخش معدن در اقتصاد، دوباره با بالا و پایین رفتن قیمت نفت دچار تزلزل نشود.