وجود ۳چالش مهم در اکتشافات عمیق معدنی

عصر معدن- معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در خصوص چالش های اکتشافات عمیق در ایران به «عصر معدن» گفت: طی سه سال گذشته این سازمان تجربه حفاری عمیق درقالب گمانه شناسایی در مرحله اکتشاف مقدماتی در اکتشافات پهنه سنگان با عمق حدود ۷۰۰ متر را بدست آورده است.

عباس گل محمدی در ادامه سخنانش افزود: حال اگرچه حفاری مغزه گیری دراین مراحل از اکتشاف کمتر انجام می پذیرد و عمدتا درمرحله تفضیلی برنامه ریزی می شود اما بسته به شرایط موجود توسط کارشناسان سازمان، تصمیم به انجام این عملیات گرفته شده است.
وی ادامه داد: درخصوص مشکلات اینگونه عملیات در ایران اعلام کردند که حداقل از ۳ بعد مختلف دارای چالش در اکتشافات عمیق هستیم. نیاز به فناوری و تجهیزات بیشتر برای رسیدن به ذخایر پنهان و عمیق، کمبود نیروی متخصص برای انجام عملیات حفاری عمیق و متخصصین برداشت اطلاعات کامل از گمانه های حاصله و تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های مرتبط با اکتشاف کانسارهای پنهان و نهایتا سومین چالش نیز مربوط به قوانین و مقررات است.
وی ادامه داد: در واقع می توان با وضع قوانین و مقررات مرتبط حمایتی، تشویقی و ایجاد فضای رقابتی با روشی درست ، شرایط مناسبی برای شرکتهای دخیل در موضوع اکتشافات عمیق فراهم آورد زیرا با توجه به کمبود پروژه هایی از این قبیل، شرکتهای فعال در این زمینه با ارائه قیمتهای با حاشیه سود بسیار پایین یا حتی سر بسر درصدد اخذ پروژه ها بر می آیند که در نهایت معمولا اینگونه پروژه ها با قیمتهای خاص با کیفیت و راندمان مطلوب فنی انجام نمی پذیرد.
به عقیده گل محمدی از راهکارهایی که می توان در راستای بهبود وضع موجود پیشنهاد داد تقویت اتحادیه حفاران غیرنفتی برای تجهیزشدن به دستگاههای جدید و تربیت نیروی متخصص حفاری مغزه گیری است. همچنین جهت کاهش هزینه ها و افزایش راندمان حفاری، استفاده از روش حفاری تلفیقی پودری و مغزه گیری به صورت مکمل جهت حفاری های عمیق توصیه می شود بطوریکه در مناطق دارای باطله معدنی بصورت پودری و تغییر حفاری بصورت مغزه گیری برای بخش های دارای ماده معدنی و یا مناطق نیازمند به برداشت داده های ژئوتکنیکی موردنیازدرطراحی استخراج معادن صورت پذیرد.
وی افزود: این روشها بخصوص روش پودری در اکتشافات عمقی درکشورهای پیشرفته معدنی مانند استرالیا معمول ومرسوم است و از حفاری مغزه گیری درمواقع لزوم و با روند روبه کاهش استفاده می شود. بنابراین همانطور موارد یادشده در نهایت می تواند کاهش هزینه های حفاری عمیق را به دنبال داشته باشد.
دستگاههای حفاری پودری عمیق به تعداد بسیار اندک درایران وجوددارد که واردات این دستگاهها و تجویز حفاری پودری عمیق درمناطق ‌با لیتولوژی کم تاثیرگذار در محاسبات کانی زایی توسط متخصصین به رونق اکتشاف و کشف ذخایرجدید با هزینه کمتر منجرخواهدشد.
معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تربیت نیروی متخصص به منظور برداشت صحیح اطلاعات گمانه ها و تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها توسط شرکتها و سازمانهای دارای مسئولیت و دخیل در موضوع آموزش نیروی انسانی متخصص معدنی در کشور و انتقال دانش فنی از دیگر کشورها را رسالت مهمی دانست که بردوش کلیه بخشهای دخیل ازجمله دانشگاهها و انجمن های تخصصی و تشکلهای معدنی و سازمانهای دولتی مرتبط می باشد. دراین راستا نیز سازمان زمین شناسی گامهای موثری برداشته و ادامه خواهدیافت.
ازدیگر راهکارهای توسعه حفاریها و اکتشافات عمیق می توان به کمک به تجهیز شرکت های دانش بنیان علاقه مند به حضور در این حوزه تخصصی با استفاده از تسهیلات کارآمد و قوانین حمایتی و رقابتی اشاره کرد.
وی درخصوص تولیداطلاعات پایه جهت استفاده در تعیین نقاط حفاریهای عمیق به نقش مهم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و دیگر سازمانهای دخیل در برداشت های ژئوفیزیک هوایی اشاره کرد و اعلام  کردند که باید در راستای کمک به توسعه این فعالیتها و هم افزایی و عدم موازی کاری و قراردادن اطلاعات بدست آمده در بستر مبتنی بر شفافیت لازم و مقررات تسهیل کننده با هزینه موجه و درجهت استفاده حداکثری شرکتهای دخیل در اکتشافات معدنی گام برداریم.
گل محمدی ادامه داد: البته درخصوص تجهیزات برای برداشت ژئوفیزیک زمینی نیز امکانات مناسبتری وجود دارد و شرکتهای مختلف، برداشت داده های عمیق را انجام می دهند و نتایج مناسبی در برخی مناطق کشور حاصل شده است.