آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان آذربایجان غربي

تاريخ سر رسيد 1395/03/21
كارفرما سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي

مزايده 2