واگذاري اكتشاف و بهره برداري تعدادي از محدوده هاي اكتشافي و معادن بهره برداري در استان آذربايجان غربي

تاريخ سر رسيد 95/3/22
كارفرما سازمان منطقه آزاد ماكو

مزايده 1