واگذاري اكتشاف و بهره برداري تعدادي از محدوده هاي اكتشافي و معادن بهره برداري در استان آذربايجان غربي

كارفرما سازمان منطقه آزاد ماكو
تاريخ سر رسيد 95/3/22

مزايده 1