آگهی مجمع عمومی عادی اتحادیه حفاران غیرنفتی مورخ ۹۶/۸/۲۳