عنوان آگهی برگزار کننده
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۶-۱۴۰۰/۲ ت
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۳-۱۴۰۰/۲ ت (نوبت دوم)
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱۲-۱۴۰۰/۲ ت
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای شماره ۵-۱۴۰۰/۱ ت (نوبت دوم)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) ۱۴۰۰/ ۱-۱ ت
« آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای » “خرید و تحویل ۱۴۴ (یکصد و چهل و چهار) تن گلوله فولادی فورج مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران “
آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) “عملیات جابجایی خوراک مصرفی خط تولید و عملیات جابجایی باطله حاصل از فرآیند تولید و تأمین و بکارگیری ماشین آلات سنگین در مجتمع طلای زرشوران”
تمدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۴۷-۹۹/۱۱ ت (نوبت دوم)
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) عملیات جابجایی خوراک مصرفی خط تولید و عملیات جابجایی باطله حاصل از فرآیند تولید و تأمین و بکارگیری ماشین آلات سنگین در مجتمع طلای زرشوران شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۵۲-۹۹/۱۲ ت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران