انجام ۵۰۰۰ متر عملیات حفاری مغزه گیری و پودری در استان های اصفهان، زنجان و خراسان جنوبی (آگهی مناقصه عمومی ۲۸-۴/۹۶ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام ۵۰۰۰ متر عملیات حفاری مغزه گیری و پودری در استان های اصفهان ، زنجان و خراسان جنوبی با استفاده ازدستگاه های حفاری کارفرما را از طریق مناقصه عمومی با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (پانصد میلیون)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مناقصه از تاریخ ۱۱/۴/۹۶ وحداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۲۰/۴/۹۶ با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی – طبقه ششم – امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۳۱/۴/۹۶ تعیین می گردد.